กิจกรรมติว O-NET ม.3

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมการติว O-NET ม.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลสอบ O-NET ให้สูงขึ้น  โดยมีนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ กอไผ่เซรามิค จังหวัดลำปาง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์จากของจริงนอกห้องเรียน ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math) โดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริม ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนละ 3 สัปดาห์ และกิจกรรมนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

กิจกรรมสอบวัดความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสอบวัดความรู้ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมสอนเสริมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสอนเสริม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เป็นประจำทุกวันเสาร์ เพิ่อเพิ่มความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศที่ 1 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรด้วย

กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการ โครงงานคณิตศาสตร์ฯ ม.ต้น, โครงงานคณิตศาสตร์ฯ ม.ปลาย, คิดเลขเร็ว ม.ต้น ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป

กิจกรรมเปิดบ้านดำรงฯ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมงานเปิดบ้านดำรงฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายที่ฝึกทักษะกระบวนการคิด ทั้งเกมไม้ โอริกามิ การวาดภาพระบายสี รวมไปถึงการออกร้านของคุณครูในกลุ่มสาระฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูและนักเรียนจำนวนมาก

กิจกรรมปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อม ม.1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีคุณครูสุนทรีย์ ภีระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นประธาน และมีทีมวิทยากรจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ให้ความรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรมให้ครับนี้ (คลิกเพื่อดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 8 สิงหาคม 2561

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การอบรม STEM วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรการอบรม STEM  คลิกที่นี่เพื่ิิอดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม