กิจกรรมตอบปัญหา รอบที่ 2

🎉โจทย์รอบที่ 2 มาแล้วววววว

ให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้และตอบคำถาม โดยส่งคำตอบลงใน from ที่ลิงก์ด้านล่างนี้…

https://forms.gle/EFt9uzDgBmBRDPM1A

‼️หมดเขตในการส่งคำตอบ วันศุกร์ ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ก่อนเวลา 23.59 น.

โจทย์รอบที่ 2 : เชือก 4 เส้น ยาว 90 , 210 , 320 และ 390 ตามลำดับ หาต้องการตัดเชือกเป็นเส้นยาว เส้นละเท่าๆกันและเป็นเส้นที่ยาวที่สุด จะตัดเชือกได้ทั้งหมดกี่เส้น

กิจกรรมตอบปัญหา รอบที่ 1

โจทย์รอบที่ 1 มาแล้วครับ

ให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้และตอบคำถาม โดยส่งคำตอบลงใน from ที่ลิงก์ด้านล่างนี้…

https://forms.gle/fWqUU56fF19dSy9m8

หมดเขตในการส่งคำตอบ วันเสาร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ก่อนเวลา 23.59 น.

กิจกรรมการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์จะทำการโพสต์โจทย์ปัญหาให้นักเรียนร่วมสนุกเดือนละ 2 รอบ
  2. ระยะเวลาในการส่งคำตอบในแต่ละรอบ มีระยะเวลา 2 สัปดาห์ (นักเรียนสามารถดูกำหนดการส่งคำตอบได้ในโพสต์ของกิจกรรมในแต่ละรอบ)
  3. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ยังไม่ดีขึ้น การส่งคำตอบจึงเป็นการส่งคำตอบแบบออนไลน์ ให้นักเรียนเข้าไปส่งคำตอบใน form ที่ลงไว้ในโพสต์ของกิจกรรมในแต่ละรอบ โดยให้นักเรียนแสดงวิธีการหาคำตอบอย่างละเอียด
  4. รางวัลแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นละ 3 รางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3

โจทย์ปัญหารอบที่ 1 จะทำการโพสต์ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมตอบคำถามได้ทุกช่วงเวลา จนกว่าจะหมดเขตการส่งคำตอบของกิจกรรมในแต่ละรอบ

กิจกรรมติว O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการติว O-NET สำหรับนักเรียน ม. 3 และ ม.6 ทุกห้องเรียน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ทุกท่านเป็นวิทยากรหลัก เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทำข้อสอบ และทบทวนเนื้อหาก่อนที่จะสอบวัดความรู้ O-NET ที่จะมีถึงในเดือนนี้ ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม ค่าย STEM ม.2

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม. 2.1-1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิดเชิง STEM ให้แก้นักเรียน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมเป็นวิทยากร และจัดกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับนักเรียน ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.1

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม. 1.1-1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้แก้นักเรียน ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์

ในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม Time Tables Contest

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันท่องสูตรคูณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้องเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม Gifted Math

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ Gifted Math เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเรียนผ่านทางระบบการเรียนร่วมทางออนไลน์ ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ม.1

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์  ณ สถานีพัฒนาที่ดินนางแล  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 – 1.3 และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างท้กษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหา  และพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของตนเอง ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม