กิจกรรมติว O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการติว O-NET สำหรับนักเรียน ม. 3 และ ม.6 ทุกห้องเรียน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ทุกท่านเป็นวิทยากรหลัก เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทำข้อสอบ และทบทวนเนื้อหาก่อนที่จะสอบวัดความรู้ O-NET ที่จะมีถึงในเดือนนี้ ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม ค่าย STEM ม.2

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม. 2.1-1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิดเชิง STEM ให้แก้นักเรียน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมเป็นวิทยากร และจัดกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกับนักเรียน ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.1

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม. 1.1-1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้แก้นักเรียน ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์

ในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม Time Tables Contest

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันท่องสูตรคูณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้องเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม Gifted Math

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ Gifted Math เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเรียนผ่านทางระบบการเรียนร่วมทางออนไลน์ ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ม.1

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์  ณ สถานีพัฒนาที่ดินนางแล  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 – 1.3 และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างท้กษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  กระบวนการแก้ปัญหา  และพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของตนเอง ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM

เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ STEM  ณ ขุนเขาม่านฟ้ารีสอร์ท อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ซึ่งประกอบโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 – 2.3 เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ  โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบ  STEM  เป็นฐานการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมติว O-NET ม.3

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมการติว O-NET ม.3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผลสอบ O-NET ให้สูงขึ้น  โดยมีนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ กอไผ่เซรามิค จังหวัดลำปาง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์จากของจริงนอกห้องเรียน ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม