กิจกรรมปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อม ม.1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีคุณครูสุนทรีย์ ภีระ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นประธาน และมีทีมวิทยากรจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ให้ความรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรมให้ครับนี้ (คลิกเพื่อดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

Advertisements

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 8 สิงหาคม 2561

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การอบรม STEM วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรการอบรม STEM  คลิกที่นี่เพื่ิิอดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 (แม่เมาะและบ้านแมลง) วันที่ 17 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 (แม่เมาะและบ้านแมลง)    คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมติวเข้ม ม.ต้น วิทย์-คณิต ครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมติวเข้ม ม.ต้น วิทย์-คณิต ครั้งที่ 2  คลิกที่นี่เพื่อภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ม.1 ณ ศูนย์พัฒนาที่ดินเชียงราย 25-26 พ.ย. 2560

60-11-25 ค่ายคณิต ม1

เมื่อวันที่ 25-26  พฤศจิกายน 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ม.1 ณ ศูนย์พัฒนาที่ดินเชียงราย  คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมค่าย Thinking Math by STEM วันที่ 20 มกราคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อประเมินความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมค่าย Thinking Math by STEM วันที่ 20 มกราคม 2561

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม พิธีมอบรางวัล “คนดีศรีดำรงฯ” ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่เพื่อเข้าประเมินผลการจัดกิจกรรม  พิธีมอบรางวัล “คนดีศรีดำรงฯ” ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม Thinking Math by STEM

61-1-20 ค่าย STEM

เมื่อวันที่ 20  มกราคม  2561  ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม  “THINKING MATH by STEM  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”  ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ห้อง  2.1-2.3  จำนวน  118  คน  เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และทักษะกระบวนคิดทางคณิตศาสตร์  และเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ในห้องเรียนกับประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ในครั้งนี้  โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์  STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  มาพัฒนาทักษะความสามารถ  ทักษะการเรียนรู้  และกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  โดยมีนายวิทยา  พูนสวัสดิ์  รองอธิการบดี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  มาภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

กิจกรรมการอบรมเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

60-10-4 อบรมเวทคณิต

เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน  2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมการอบรมคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  เพื่อเป็นการขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  ให้กับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นำไปสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีนายอดุลย์  นันท์บัญชา  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้  คลิกที่นีี่เพื่อดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แบบประเมินกิจกรรมการอบรมเวทคณิต