กิจกรรมขยายผล Gifted Math

59-2-20 ขยายผล Gifted Math

เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2559  ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมขยายผลการเรียนรู้  Gifted Math  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ปีที่ 2  โดยมีทีมวิทยากรจาก  นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เป็นผู้ให้ความรู้  เกี่ยวกับการเรียนรู้ Gifted Math  และ Math Thinking เป็นฐานการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การทำงานเป็นทีม  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

แบบประเมินกิจกรรมขยายผล  Gifted  Math

สรุปผลการประเมินกิจกรรมขยายผล  Gifted  Math

Advertisements

กิจกรรมติวเข้ม ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ ม.1

59-2-13 ติวเข้ม ม1

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์  2559  ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมติวเข้มข้อสอบ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  จำนวน  116  คน  ประกอบด้วยห้องเรียน  1.1  – 1.3  โดยมีวิทยากรจากสถาบัน  เลอ กูรู  (อาจารย์กิตติศักดิ์  คุณหลวง)  เป็นผู้ให้ความรู้  เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคต่างๆ  ให้การทำข้อสอบทางคณิตศาสตร์  และพัฒนาความสามารถทางการคิดและการคิดคำนวณ  ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่  

 

แบบประเมินกิจกรรมติวเข้ม ม.1

สรุปผลการจัดกิจกรรมติวเข้ม ม.1

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.2

59-1-29  ค่ายคณิต ม-2

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 – 2.3  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์   ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา เชียงราย  โดยมีคณะวิทยาการจากมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านทักษะกระบวนการคิด  การพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์  และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศํกยภาพทางการคิดและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

แบบประเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.2

สรุปผลการเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.2

กิจกรรมติวเข้ม ม.2 และ ม.3

 

59-1-23 ติวเข้ม ม2-ม3

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ เชียงราย  จัดกิจกรรมติวเข้ม สำหรับห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3  จากสถาบันติวจากภายนอกสถานศึกษา (เลอกูรู) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการทำข้อสอบ O-Net และ ข้อสอบนานชาติ  และมีทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ดูประมวลภาพการจัดกิจกรรม คลิกที่นี่

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมติวเข้ม ม.2 และ ม.3

ดูสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมติวเข้ม ม.2 และ ม.3

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2558

ค่ายคณิต ม.1-58

เมื่อที่วันที่ 26-27  ธันวาคม  2558  ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีนายอดุลย์  นันทบัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  ในครั้งนี้ ณ บ้านดินรีสอร์ท อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์  รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียน

กิจกรรมติวเข้มข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3

1449295140705

วันที่  5-6  ธันวาคม  2558  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรมติวเข้มชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ  3  โดยวิทยากรภายนอกจากสถาบันติวที่มีชื่อเสียงมาติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน  ให้มีศักยภาพทางการคิด  และทักษะการทำโจทย์ข้อสอบ  O-Net ให้แก่นักเรียน คลิกที่นี่ เพื่อดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมติวเข้มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ  3 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสวนสัตว์เชียงใหม่

58-8-19 ทัศนศึกษา

เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2558  ที่ผ่านมา  คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3.1 – 3.3  ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  และศึกษาธรรมชาติที่สวนสัตว์เชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มประสบการณ์  ความรู้ใหม่  จากนอกห้องเรียน  คลิกเพื่อดูประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่อประเมินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558

สรุปผลการประเมินกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2558

สัปดาห์วันวิทย์

page

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสาตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  ร่วมกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์  วันที่  14  สิงหาคม  2558  โดยมี  นายอดุลย์  นันท์บัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้  โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  ประมวลภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่

คลิกที่นี่  เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์  วันวิทยาศาสตร์ 14 สิงหาคม  2558

สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

ประกาศผลการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

แบบประเมินกิจกรรมติวเข้มข้อสอบสำหรับนักเรียนห้องศูนย์วิทย์-คณิต โดยวิทยากรภายนอก วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

แบบประเมินกิจกรรมติวเข้มข้อสอบสำหรับนักเรียนห้องศูนย์วิทย์-คณิต  โดยวิทยากรภายนอก  วันที่  4-5  กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  เชียงราย

ประมวลภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่

คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจที่นี่

58-3-28 ติวเข้ม ม-ต้น

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินกิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558

ปรับพื้นฐาน ม1-ม4

              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  และเตรียมความพร้อมทางด้านการเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระหว่างวันที่   6-7  พฤษภาคม  2558  โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมและวิทยากร ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่อประเมิน

แบบประเมินกิจกรรมปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ