Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กิจกรรมปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.1 และ ม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560  โดยมีนายอดุลย์  นันทบัญชา  ผู้อำนายการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและให้โอวาสแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  คลิกที่นี่ เพื่อดูประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1 วันที่ 1 เมษายน 2560

60-4-1 เตรียมความพร้อม ม1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน   สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ห้องเรียน 1.1-1.3) เพื่อปรับตัวและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยมีนายอดุลย์  นันทบัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  คลิกที่นี่เพื่อดูประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม. 1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสาตร์-วิทยาศาสตร์ 18-19 ธันวาคม 2559

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a1-1-2559

เมื่อวันที่  18-19  ธันวาคม  2559  ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ห้อง ม. 1.1 – 1.3)  ณ  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกศึกษาที่และฝึกทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  โดยมีนางศุภรินทร์  พรมรินทร์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมให้ครั้งนี้  ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

กิจกรรมติวเข้ม ม.1 – ม.3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ วันที่ 17-18 กันยายน 2559

เมื่อวันที่  17-18  กันยายน  2559  ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมติวเข้ม  ในรายวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายเรียน  และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำข้อสอบในระดับต่างๆ   โดยมีวิทยากรจากสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ

 

ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมติวเข้ม  ม.1 – ม.3  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Thinking Math Camp By STEM 10-11 กันยายน 2559

59-9-10-%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a1-2-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จ้ดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์   Thinking Math Camp By STEM ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา  จังหวัดเชียงราย  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง  2.1-2.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้เกิดักษะที่จำเ็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  (21st Century skills)  โดยมีนายอดุลย์  นันทบัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Thinking Math Camp By STEM

 

 

 

กิจกรรมแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2559

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมติวเข้ม ม.1 ,ม.2 และ ม. 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

วันที่  9-10 กรกฏาคม  2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมติวเข้ม  สำหรับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่

กิจกรรมขยายผล Gifted Math

59-2-20 ขยายผล Gifted Math

เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2559  ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จัดกิจกรรมขยายผลการเรียนรู้  Gifted Math  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ปีที่ 2  โดยมีทีมวิทยากรจาก  นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เป็นผู้ให้ความรู้  เกี่ยวกับการเรียนรู้ Gifted Math  และ Math Thinking เป็นฐานการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การทำงานเป็นทีม  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

แบบประเมินกิจกรรมขยายผล  Gifted  Math

สรุปผลการประเมินกิจกรรมขยายผล  Gifted  Math

กิจกรรมติวเข้ม ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ ม.1

59-2-13 ติวเข้ม ม1

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์  2559  ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดกิจกรรมติวเข้มข้อสอบ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  จำนวน  116  คน  ประกอบด้วยห้องเรียน  1.1  – 1.3  โดยมีวิทยากรจากสถาบัน  เลอ กูรู  (อาจารย์กิตติศักดิ์  คุณหลวง)  เป็นผู้ให้ความรู้  เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคต่างๆ  ให้การทำข้อสอบทางคณิตศาสตร์  และพัฒนาความสามารถทางการคิดและการคิดคำนวณ  ดูประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่  

 

แบบประเมินกิจกรรมติวเข้ม ม.1

สรุปผลการจัดกิจกรรมติวเข้ม ม.1

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.2

59-1-29  ค่ายคณิต ม-2

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2559  ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 – 2.3  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์   ณ ศูนย์ศุภนิมิตเพื่อการพัฒนา เชียงราย  โดยมีคณะวิทยาการจากมหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านทักษะกระบวนการคิด  การพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์  และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศํกยภาพทางการคิดและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

แบบประเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.2

สรุปผลการเมินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.2