Daily Archives: August 2, 2017

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในงานเปิดบ้านดำรงฯ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในงานเปิดบ้านดำรงฯ “สืบสานภูมิปัญญา ตามศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่อาเซียน เรียนเล่นเป็นนวัตกรรม นำสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิถี STEM” ปีการศึกษา 2560  วันที่ 8 สิงหาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ

Advertisements